Etusivu      Aakkosellinen | suomi | englanti | [ruotsi] | hierarkia
Aakkosellinen osa ruotsinkielinen
Alkukirjaimet: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U [ V ] Y Å Ä Ö
  Ruotsinkielinen termi Suomenkielinen termi Englanninkielinen termi
Vaccination 
Rokotukset
LT Ennalta Ehkäisy,
Primaaripreventio
Vaccination 
Validitet 
Validiteetti
LT Tutkimusprosessi
RT Luotettavuus
Validity 
Urinering
RT Vattenkastning 
Virtsaaminen
LT Erittäminen
Urination 
Verklighetsuppfattning
RT Realitetsprövning 
Todellisuudentaju
LT Tajunta
Reality Testing 
Verkningsfullhet 
Vaikuttavuus
LT Terveystalous
Efficacy 
Verksamhetstyrning 
Toiminnan Ohjaaminen
LT Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
Business Directing 
Vetenskapsteori 
Tieteenteoria
LT Hoitotieteen Teoria
Science Theory 
Vidareutbildning för Sjukskötare 
Jatko-opiskelu
LT Yliopistokoulutus
Supplementary Studies 
Vikarier 
Sijaiset
LT Hoitohenkilökunta
Substitutes 
Viktkontroll 
Painonhallinta
LT Elintavat
Weight Control 
Vila 
Lepo
LT Terveys
Rest 
Viljestyrka 
Tahdonvoima
LT Selviytyminen
Willpower 
Undervisning över Nätet
RT Virtuell Undervisning 
Verkko-opetus
LT Opetus
RT Virtuaaliopetus
Virtual Teaching
RT Online Teaching 
Vokabulär 
Sanasto
LT Tiedonhallinta
Vocabulary 
Ilska
RT Vrede 
Suuttumus
LT Tunteet
RT Kiukku
Anger 
Hat
RT Vrede 
Viha
LT Tunteet
Hate
RT Anger 
Vuxna 
Aikuiset
LT Väestö
Adults 
Våldsamhet
RT Misshandel
RT Våld 
Väkivaltaisuus
LT Tunteet
Violence 
Våldsamhet
RT Misshandel
RT Våld 
Väkivaltaisuus
LT Tunteet
Violence 
Vård av Utvecklingsstörda 
Kehitysvammahuolto
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Care of Mentally Disabled 
Åldringsvård
Vård av Äldre 
Vanhusten huolto
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Elderly Care
SY Elder Care 
Anhörigvård
RT Närståendevård
RT Vård i Hemmet
RT Hemmavård 
Omaishoito
LT Hoitotyön Toimintaympäristö
Home Nursing 
Terminalvård
RT Vård i Livets Slutskede 
Terminaalihoito
LT Hoidon Järjestäminen
Terminal Care 
Vårdadministration 
Hoitotyön Johtaminen
Nursing Management 
Omsorg
RT Vårdande 
Huolenpito
LT Hoitosuhde
RT Hoitaminen
Caring 
Vårdande Begränsning 
Hoidollinen rajoittaminen
LT Terveyden Edistäminen
Caring Restriction 
Vårdarbete som befrämjar Rehabilitering 
Kuntoutumista Edistävä Hoitotyö
LT Hoitotyön Mallit
Nursing Promoted Rehabilitation 
Vårdarbetskostnader svFi
RT Ekonomi, Vårdarbete
RT Omvårdnadsekonomi svSe 
Hoitotyön Kustannukset
LT Terveystalous
Economics, Nursing 
Vårdarrangemang 
Hoidon Järjestäminen
LT Potilashallinto
Managing Care
RT Managing 
Vårdavdelningar
SY Sjukhusavdelningar
RT Kliniker svSe
RT Enheter inom Sjukhus 
Vuodeosastot
LT Laitoshoito
Hospital Departments
RT Wards 
Vårdbehovsbedömning
Patientanalys, bestämning av vårdbehov 
Hoitotyön Tarpeen Arviointi
LT Hoitotyön Prosessi
Nursing Assessment 
Hälsovårdscentraler svFi
RT Vårdcentraler svSe
RT Husläkarmottagningar svSe 
Terveyskeskukset
LT Perusterveydenhuolto
Community Health Centers 
Vårddiagnos
RT Omvårdnadsdiagnos svSe 
Hoitotyön Diagnoosit
LT Hoitotyön Prosessi
Nursing Diagnosis 
Vårddokumentation svFi
RT Elektronisk Dokumentation
RT Strukturerad Dokumentation
RT Systematisk Dokumentation 
Hoitotyön Kirjaaminen
LT Kuvaaminen
RT Hoitomerkinnät
RT Rakenteinen Kirjaaminen
RT Systemaattinen Kirjaaminen
RT Sähköinen Kirjaaminen
Documentation (Nursing)
RT Electronic Documentation
RT Nursing Records 
Vårdens Filosofiska Grunder 
Hoitamisen Filosofiset Perusteet
Philosophical Principles in Nursing 
Vårdens kärndata 
Hoitotyön Ydintiedot
LT Ydintiedot
Nursing Minimum Data Set
SY NMDS 
Vårdens Verkningsfullhet 
Hoidon Vaikuttavuus
LT Potilashallinto
Efficiency of Care 
Vårdepisod 
Hoitoepisodi
LT Palvelukokonaisuus
RT Palvelutapahtuma
Episode of Care 
Vårdforskning
RT Klinisk Omvårdnads Forskning svSe 
Kliinisen Hoitotyön Tutkimus
LT Tutkimuksen Ala
Clinical Nursing Research 
Vårdforskning
RT Omvårdnadsforskning 
Hoitotyön Tutkimus
Nursing Research 
Vårdkontinuitet
RT Vårdförloppet
RT Patientförlopp svSe 
Hoidon Jatkuvuus
LT Potilashallinto
RT Saumaton Hoito
Continuity of Patient Care 
Vårdgaranti 
Hoitotakuu
LT Laatumittarit
Care Guarantee 
Vårdgivare 
Hoitajat
LT Hoitohenkilökunta
Caregivers 
Vårdhandlingar
RT Vårdaktioner 
Hoitotyön Toiminnot
LT Hoitotyön Prosessi
Nursing Interventions 
Vårdhem
Sjukhem 
Hoitokodit
LT Laitoshoito
Nursing Homes 
Vårdhistoria
SY Sjukvårdshistoria
RT Sjuksköterskehistoria svSe
RT Omvårdnadshistoria svSe 
Hoitotyön Historia
LT Hoitotyön Tutkimus
History of Nursing 
Vårdinformatik 
Hoitotyön tiedonhallinta
LT Tiedonhallinta
RT Lääketieteellinen tietojenkäsittely
Nursing Informatics 
Vårdinstruktion
RT Patientinstruktion 
Hoito-ohjeet
LT Opastaminen
RT Potilasohjeet
Nursing Instructions 
Vårdintensitet
RT Vårdtyngd 
Hoitoisuus
LT Potilashallinto
Nursing Care Intensity
Nursing Intensity
RT Patient Acuity 
Vårdkedja svFi
RT Behandlingsförlopp 
Hoitoketjut
LT Potilashallinto
RT Hoitopolku
RT Palveluketjut
Critical Pathways
RT Clinical Pathways 
Vårdklassificering
SY Vårdtyngdsklassifiering 
Hoitoisuusluokitus
LT Potilashallinto
Patient Classification 
Vårdkontinuitet
RT Vårdförloppet
RT Patientförlopp svSe 
Hoidon Jatkuvuus
LT Potilashallinto
RT Saumaton Hoito
Continuity of Patient Care 
Vårdkultur 
Hoitokulttuuri
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet
Nursing Culture 
Vårdkvalitet 
Hoidon Laatu
LT Hoitotyön Johtaminen
Quality of Health Care 
Vårdteam svFi
SY Vårdlag 
Hoitoryhmä
LT Tiimityö
Patient Care Team 
Vårdmetodens Säkerhet 
Hoitomenetelmän turvallisuus
LT Potilasturvallisuus
Safety of Care Method 
Vårdmetoder 
Hoitomenetelmät
LT Avustaminen
RT Hoito
Care Methods 
Vårdmodeller
RT Omvårdnadsmodeller svSe 
Hoitotyön Mallit
LT Hoitotyön Tutkimus
Nursing Models 
Vårdomgivning 
Hoitoympäristö
LT Hoitotoiminnot
Caring Environment 
Vårdperiod svFi
RT Vårdtillfälle svSe 
Hoitojakso
LT Hoitoepisodi
Period of Care 
Vårdpersonal 
Hoitohenkilökunta
LT Toimijat
RT Hoitohenkilöstö
Nursing Staff 
Vårdplan
RT Behandlingsplan 
Hoitosuunnitelma
LT Kuvaaminen
Care Plan 
Vårdplanering
RT IVP svSe
RT Individuell Vårdplanering 
Hoitotyön Suunnittelu
LT Hoitotyön Prosessi
Patient Care Planning
RT Nursing Care Plans 
Vårdpraxis 
Hoitotyön Toimintaympäristö
Nursing Practice 
Vårdprocedurer  
Hoitotoiminnot
Nursing Procedures 
Vårdprocess
Omvårdnadsprocess svSe 
Hoitotyön Prosessi
LT Hoitotyön Tutkimus
Nursing Process 
Vårdprotokoll 
Hoitokäytännöt
LT Potilashallinto
Care protocols 
Riktlinjer för Vården
RT Vårdrekommendationer 
Hoitotyön Suositukset
LT Opastaminen
Nursing Practice Guidelines 
Vårdrelation
RT Sjukskötare-Patientrelationer svFi
RT Sjuksköterska- Patientrelationer 
Hoitosuhde
LT Huolehtiminen
RT Sairaanhoitaja-Potilassuhde
Patient Relation
RT Nurse-Patient Relations 
Vårdresultat  
Hoitotyön Vaikutukset
Nursing Sensitive Outcomes 
Vårdresultat 
Hoitotyön Tulokset
LT Hoitotyön Prosessi
Nursing Outcomes 
Vårdsammandrag
SY Vårdsammanfattning 
Hoitotyön Yhteenveto
LT Kuvaaminen
RT Hoitopalaute
Nursing Summary 
Vårdsammandrag
SY Vårdsammanfattning 
Hoitotyön Yhteenveto
LT Kuvaaminen
RT Hoitopalaute
Nursing Summary 
Vårdsäkerhet 
Hoitamisen turvallisuus
LT Potilasturvallisuus
Safety of Care 
Vårdteam svFi
SY Vårdlag 
Hoitoryhmä
LT Tiimityö
Patient Care Team 
Vårdteori
RT Omvårdnadsteori svSe 
Hoitotieteen Teoria
LT Hoitotyön Tutkimus
Nursing Theory 
Vårdtestamenten
SY Livstestamenten 
Hoitotahto
LT Lainsäädäntö
Living Wills 
Vårdtid
RT Inläggningstid
RT Sjukhusbunden Vårdtid 
Hoitoaika
LT Potilashallinto
Length of Stay 
Vårdperiod svFi
RT Vårdtillfälle svSe 
Hoitojakso
LT Hoitoepisodi
Period of Care 
Hälso- och Sjukvårdsbehov och Efterfrågan
RT Vårdtyngd svSe 
Terveyspalvelujen Kysyntä ja Tarve
LT Terveystalous
Health Services Needs and Demand 
Vårdintensitet
RT Vårdtyngd 
Hoitoisuus
LT Potilashallinto
Nursing Care Intensity
Nursing Intensity
RT Patient Acuity 
Vårdklassificering
SY Vårdtyngdsklassifiering 
Hoitoisuusluokitus
LT Potilashallinto
Patient Classification 
Vårduppföljning 
Hoidon Seuranta
LT Potilashallinto
Follow up of Care 
Vårdutbildning 
Hoitotyön Koulutus
Nursing Education 
Vårdvetenskaplig Kunskap 
Hoitotieteellinen Tieto
LT Hoitotyön Tutkimus
Nursing Knowledge 
Gasbildning
RT Flatulens
RT Gasbesvär
RT Väderspänning 
Ilmavaivat
LT Ulostaminen
Flatulence 
Guidning
RT Vägledning 
Opastaminen
LT Tiedon antaminen
Guidance 
Välbefinnande 
Hyvinvointi
LT Elämänlaatu
Well-being 
Välbefinnandeteknologi
RT Hälsoteknologi 
Hyvinvointiteknologia
LT Terveydenhuollon Tiedonhallinta
RT Terveysteknologia
Health Technology
RT Wellness Technology 
Vänlighet 
Ystävällisyys
LT Asenteet
Kindness 
Värderingar 
Arvot
LT Hoitamisen Filosofiset Perusteet
Values 
Smärta
RT Värk 
Kipu
LT Tunto
Pain 
Vätske- och Elektrolytbalans 
Nestetasapaino
LT Terveys
Water- Electrolyte Balance 
Vätsketerapi
RT Vätskeersättning 
Nesteyttäminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Fluid Therapy 
Vätsketerapi
RT Vätskeersättning 
Nesteyttäminen
LT Hoitotoimien Suorittaminen
Fluid Therapy 
Vävnadsgenomströmning 
Kudosten Hapetus
LT Verenkierto
Tissue Perfusion 
Intervallvård svFi
RT Avlastningsvård
RT Växelvård 
Jaksottainen Hoito
LT Laitoshoito
RT Intervallihoito
Respite Care