Etusivu      Syvyystaso: Tasot -2 | [Tasot -3] | Tasot -4 | Tasot -5 Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Hoitotoiminnot Nursing Procedures Vårdprocedurer
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
Hoitotoimien Suorittaminen
Nursing Task Performing  Utförande av Vårdintervention 
L Asennon laittaminen
Positioning  Placera i Ställning 
L Asentaminen
Installing  Installerande 
L Asentohoito
Patient Positioning  Patientpositionering,
RT Patientläge 
L Asettaminen
RT Liittäminen
Inserting  Infogande 
L Dialyysi
Dialysis  Dialys 
L Elvyttäminen
Resuscitation  Återupplivning,
SY Resuscitation,
RT Livräddning 
L Haavanhoito
Wound Management  Sårvård 
L Hengityksen Avustaminen
Respiration Artificial,
RT Ventilating 
Andningsstöd,
RT Konstgjord Andning,
RT Respiratorbehandling 
L Kerääminen
Collecting  Samlande,
SY Insamlande 
L Kylvettäminen
Bathing  Badande 
L Käsitteleminen
Manipulating  Behandlande,
SY Manipulering 
L Leikkaaminen
Cutting  Klippande 
L Liikehoito
Mobilizing  Mobilisering,
RT Aktivering 
L Nesteyttäminen
Fluid Therapy  Vätsketerapi,
RT Vätskeersättning 
L Ompeleminen
Suturing  Suturering 
L Peittäminen
Covering  Täckande 
L Peseminen
Washing  Tvättande 
L Poistaminen
Removing  Avlägsnande,
SY Borttagande 
L Puhdistaminen
Cleaning  Rengörande 
L Pukeminen
Dressing  Påklädande 
L Ravitsemistavat
Feeding Methods  Matningsmetoder,
RT Matning 
L Riisuminen
Undressing  Avklädande 
L Sulkeminen
Closing  Tillslutning 
L Tukeminen
Supporting  Stödjande 
L Vaihtaminen
Changing  Bytande 
L Valmisteleminen
Preparing  Förberedande 
L Yksilöllinen hoito
Individualized Care  Individuell vård 
Hoitoympäristö
Caring Environment  Vårdomgivning 
Huolehtiminen
Attending  Omhändertagande 
L Avustaminen
Assisting  Assisterande,
SY Hjälpande 
L Ehkäiseminen
Preventing,
Prevention & Control 
Förebyggande 
L Hoitosuhde
RT Sairaanhoitaja-Potilassuhde
Patient Relation,
RT Nurse-Patient Relations 
Vårdrelation,
RT Sjukskötare-Patientrelationer svFi,
RT Sjuksköterska- Patientrelationer 
L Katkaisuhoito
RT Vieroitushoito
Detoxication  Avgiftning 
L Kohtaaminen
RT Samaistuminen
Encountering  Sammanträffande 
L Terveyden Edistäminen
Health Promotion  Hälsofrämjande svFi,
SY Hälsopromotion,
RT Hälsokampanjer,
RT Hälsofrämjande Arbete 
L Vaihtoehtoiset Hoitomuodot
Complementary Therapies  Alternativ Medicin,
RT Alternativ- och Komplementär Medicin,
RT Komplementär Medicin  
Seuranta
Follow-up  Uppföljning 
L Arviointi
Assessing  Bedömning 
L Jälkiseuranta
Later Follow-up  Senare Uppföljning 
L Päättäminen
Determing  Bestämmande 
L Tunnistaminen
Identification,
RT Identifying 
Identifiering 
L Valvonta
Surveying  Övervakning 
Tiedon antaminen
Informing  Informera 
L Konsultointi
Consulting  Konsultation 
L Kuvaaminen
Describing  Beskrivning 
L Opastaminen
Guidance  Guidning,
RT Vägledning 
L Potilaan Opettaminen
Patient Education as Topic  Patientundervisning svFi,
RT Patientutbildning 
L Selittäminen
Explaining  Förklarande 
L Terveyskasvatus
Health Education  Hälsofostran svFi,
RT Hälsoupplysning