Etusivu      Syvyystaso: Tasot -2 | [Tasot -3] | Tasot -4 | Tasot -5 Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Terveydenhuollon Tiedonhallinta Health Informatics Hälsovårdsinformatik
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
eTerveys
eHealth  eHälsa 
Hyvinvointiteknologia
RT Terveysteknologia
Health Technology,
RT Wellness Technology 
Välbefinnandeteknologi,
RT Hälsoteknologi 
L Apuvälineet
Assistive Devices  Hjälpmedel 
L Turvalaitteet
Safety Devices,
RT Protective Devices 
Skyddsanordningar 
Käytettävyys
RT Käyttäjäystävällisyys
Usability,
RT Userfriendliness 
Användbarhet,
RT Användarvänlighet 
L HCI
Human-Computer Interaction  Människa-Dator Interaction 
Sähköinen Tiedonsiirto
Electronic Data Exchange  Elektronisk Informationsöverförning 
L Portaali
Portal  Portal 
L Sähköinen asiointi
RT Verkkopalvelut
Electronic communication  Elektronisk kommunikation,
RT Nättjänster 
L Tietokoneverkot
Computer Communication Networks,
SY Information Network 
Datornät,
RT Intranet 
Telehoitotyö
Telenursing  Televård 
Telelääketiede
Telemedicine  Telemedicin 
Teleterveydenhuolto
   
L Arkistointi
Filing   Arkivering 
L Atk
Automatic Data Processing  ADB,
Automatisk Databehandling 
L Hoitotyön tiedonhallinta
RT Lääketieteellinen tietojenkäsittely
Nursing Informatics  Vårdinformatik 
L Käsitteet
Concepts  Begrepp 
L Luokitus
Classification  Klassificering,
SY Klassifikation 
L Sanasto
Vocabulary  Vokabulär 
L Termistö
RT Käsitejärjestelmä
RT Terminologia
Terminology as Topic  Terminologi,
RT Nomenklatur 
L Tiedonhaku
Information Retrieval  Informationssökning 
L Tiedonhakutaidot
RT Tiedonhallintataidot
Information Literacy  Informationsliteralitet 
L Tietokannat
Databases as Topic  Databaser 
L Tietovarastot
Data Warehouses  Datalager,
SY Databanker 
L UMLS
Unified Medical Language System  UMLS,
SY Unified Medical Language System  
Tietohallinto
Data Administration,
Information Management 
Dataadministration 
Tietojärjestelmät
Information Systems  Informationssystem 
L Aluetietojärjestelmät
RT Viitetietojärjestelmät
Regional Reference Databases  Regional Referensdatabas 
L Asiantuntijajärjestelmät
Expert Systems  Expertsystem 
L Hallinnon Tietojärjestelmät
Management Information Systems  Administrativa Informationssystem 
L Potilaskertomus
RT Hoitokertomus
RT Terveyskertomus
Medical Records,
RT Health Records, Personal,
RT Health Records,
RT Patient Records 
Patientjournaler,
RT Personliga Hälsojournaler,
RT Hälsojournaler,
RT Sjukberättelser svFi 
L Potilastietojärjestelmät
Medical Records Systems, Computerized  Patientinformationssystem,
RT Datorjournalsystem 
L Päätöksenteon Tukijärjestelmät
Decision Support System, Clinical,
RT Decision Support System, Management 
Kliniska Beslutsunderlagssystem,
RT Administrativa Beslutsunderlagsystem 
L Sähköinen Potilaskertomus
Electronic Health Records  Digitala Patientjournaler,
RT Elektroniska journaler,
RT Datorjournaler 
L Tietoverkot
Data Networks  Datanät 
Tietokoneen Käyttötaidot
Computer Literacy  Datorkunskap 
Tietokonelaitteisto
RT Laitteisto
Computer Terminals  Dataterminaler 
L Kämmentietokone
Personal Digital Assistant,
SY Handheld Device 
Handdator 
L Käyttöliittymä
User Interface  Användargränssnitt 
L Viivakoodit
Bar Codes  streckkoder 
Tietoturvallisuus
Computer Security,
SY Information Security,
SY Data Security 
Datasäkerhet 
L Biometrinen Tunniste
Biometric Identifiation  Biometrisk Identifikation 
L Käyttöoikeudet
Right of Access  Användningsrätt 
L Pin-Koodi
PIN Code  PIN-kod,
SY Säkerhetskod 
L Sähköinen Allekirjoitus
RT Digitaalinen Allekirjoitus
RT Koneisallekirjoitus
Digital Signature  Digital Signatur 
L Sähköinen Henkilökortti
Electronic Identity Card  Elektroniskt Identitetskort 
L Tietojen luovutus
Information Transfer  Överlåtande av information 
L Tietosuoja
Data Security  Datasäkerhet 
L Tietoturva
Data Protection  Dataprotektion 
L Toimikortti
Smart Card  Aktivkort,
SY Smartkort