Etusivu      Syvyystaso: Tasot -2 | Tasot -3 | [Tasot -4] | Tasot -5 Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Hoitotoiminnot Nursing Procedures Vårdprocedurer
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
Hoitotoimien Suorittaminen
Nursing Task Performing  Utförande av Vårdintervention 
L Asennon laittaminen
Positioning  Placera i Ställning 
L Potilassiirto
Patient Transfer  Patientomflyttning 
L Asentaminen
Installing  Installerande 
L Asentohoito
Patient Positioning  Patientpositionering,
RT Patientläge 
L Asettaminen
RT Liittäminen
Inserting  Infogande 
L Dialyysi
Dialysis  Dialys 
L Elvyttäminen
Resuscitation  Återupplivning,
SY Resuscitation,
RT Livräddning 
L Haavanhoito
Wound Management  Sårvård 
L Hengityksen Avustaminen
Respiration Artificial,
RT Ventilating 
Andningsstöd,
RT Konstgjord Andning,
RT Respiratorbehandling 
L Kerääminen
Collecting  Samlande,
SY Insamlande 
L Hoitovälineistö
RT Tarvikkeet ja Varusteet
Equipment and Supplies  Utrustning och Tillbehör,
RT Inventarier,
RTSjukvårdsmaterial 
L Kylvettäminen
Bathing  Badande 
L Käsitteleminen
Manipulating  Behandlande,
SY Manipulering 
L Leikkaaminen
Cutting  Klippande 
L Liikehoito
Mobilizing  Mobilisering,
RT Aktivering 
L Vuodelepo
Bed rest  Sängvila 
L Nesteyttäminen
Fluid Therapy  Vätsketerapi,
RT Vätskeersättning 
L Ompeleminen
Suturing  Suturering 
L Peittäminen
Covering  Täckande 
L Peseminen
Washing  Tvättande 
L Poistaminen
Removing  Avlägsnande,
SY Borttagande 
L Puhdistaminen
Cleaning  Rengörande 
L Pukeminen
Dressing  Påklädande 
L Ravitsemistavat
Feeding Methods  Matningsmetoder,
RT Matning 
L Enteraalinen Ravitsemus
Enteral Nutrition  Enteral Nutrition 
L Parenteraalinen Ravitsemus
Parenteral nutrition  Parenteral nutrition 
L Ruokavalio
Diet  Kost,
SY Diet,
RT Föda 
L Syöttäminen
Feeding  Matande 
L Riisuminen
Undressing  Avklädande 
L Sulkeminen
Closing  Tillslutning 
L Tukeminen
Supporting  Stödjande 
L Vaihtaminen
Changing  Bytande 
L Valmisteleminen
Preparing  Förberedande 
L Yksilöllinen hoito
Individualized Care  Individuell vård 
Hoitoympäristö
Caring Environment  Vårdomgivning 
Huolehtiminen
Attending  Omhändertagande 
L Avustaminen
Assisting  Assisterande,
SY Hjälpande 
L Henkinen Tuki
Mental Support  Mentalt Stöd 
L Hoitomenetelmät
RT Hoito
Care Methods  Vårdmetoder 
L Kivun hoito
Analgesia  Smärtlindring,
SY Analgesi 
L Kuntoutus
Rehabilitation  Rehabilitering,
RT Habilitering 
L Lievittäminen
Alleviating  Lindring 
L Lääkehoito
Drug Therapy  Läkemedelsterapi,
Läkemedelsbehandling 
L Sosiaalinen Tuki
Social Support  Socialt Stöd 
L Vertaistuki
Peer Support  Stöd av Likställda 
L Ehkäiseminen
Preventing,
Prevention & Control 
Förebyggande 
L Aseptiikka
Asepsis  Aseptik 
L Hoitosuhde
RT Sairaanhoitaja-Potilassuhde
Patient Relation,
RT Nurse-Patient Relations 
Vårdrelation,
RT Sjukskötare-Patientrelationer svFi,
RT Sjuksköterska- Patientrelationer 
L Huolenpito
RT Hoitaminen
Caring  Omsorg,
RT Vårdande 
L Huumori
Humor  Humor 
L Vuorovaikutus
Interaction  Interaktion 
L Katkaisuhoito
RT Vieroitushoito
Detoxication  Avgiftning 
L Kohtaaminen
RT Samaistuminen
Encountering  Sammanträffande 
L Lohduttaminen
Comforting  Tröstande 
L Terveyden Edistäminen
Health Promotion  Hälsofrämjande svFi,
SY Hälsopromotion,
RT Hälsokampanjer,
RT Hälsofrämjande Arbete 
L Ennalta Ehkäisy
Primary Prevention  Primärprevention 
L Hoidollinen rajoittaminen
Caring Restriction  Vårdande Begränsning 
L Vaihtoehtoiset Hoitomuodot
Complementary Therapies  Alternativ Medicin,
RT Alternativ- och Komplementär Medicin,
RT Komplementär Medicin  
Seuranta
Follow-up  Uppföljning 
L Arviointi
Assessing  Bedömning 
L Kivun Arviointi
RT Kivun Mittaaminen
Pain Measurement  Smärtanalys,
RT Smärtmätning 
L Toimintakyvyn Arviointi
Functionality Assessment  Bedömning av Funktionsförmågan 
L Työkyvyn Arviointi
Work Capacity Evaluation  Arbetsförmågebedömning,
RT Arbetskapacitets-bedömning 
L Jälkiseuranta
Later Follow-up  Senare Uppföljning 
L Päättäminen
Determing  Bestämmande 
L Ongelmanratkaisu
Problem Solving  Problemlösning 
L Päätöksenteko
Decision Making  Beslutsfattande 
L Tunnistaminen
Identification,
RT Identifying 
Identifiering 
L Valvonta
Surveying  Övervakning 
L Tarkkailu
Monitoring  Observation 
Tiedon antaminen
Informing  Informera 
L Konsultointi
Consulting  Konsultation 
L Kuvaaminen
Describing  Beskrivning 
L Hoitosuunnitelma
Care Plan  Vårdplan,
RT Behandlingsplan 
L Hoitotyön Kirjaaminen
RT Hoitomerkinnät
RT Rakenteinen Kirjaaminen
RT Systemaattinen Kirjaaminen
RT Sähköinen Kirjaaminen
Documentation (Nursing) ,
RT Electronic Documentation,
RT Nursing Records 
Vårddokumentation svFi,
RT Elektronisk Dokumentation,
RT Strukturerad Dokumentation,
RT Systematisk Dokumentation 
L Hoitotyön Yhteenveto
RT Hoitopalaute
Nursing Summary  Vårdsammandrag,
SY Vårdsammanfattning 
L Raportointi
RT Tiedostustilaisuus
Reporting  Rapportering 
L Tulohaastattelu
Admission Interview  Ankomstintervju 
L Opastaminen
Guidance  Guidning,
RT Vägledning 
L Hoito-ohjeet
RT Potilasohjeet
Nursing Instructions  Vårdinstruktion,
RT Patientinstruktion 
L Hoitosuositukset
Practice Guidelines ,
RT Clinical Guidelines 
Riktlinjer i Praxis ,
RT Kliniska Riktlinjer 
L Hoitotyön Suositukset
Nursing Practice Guidelines  Riktlinjer för Vården,
RT Vårdrekommendationer 
L Imetysohjaus
Breast Feeding Instruction  Amningshandledning 
L Potilasohjaus
Patient Counseling  Patienthandledning,
RT Patientrådgivning 
L Potilaan Opettaminen
Patient Education as Topic  Patientundervisning svFi,
RT Patientutbildning 
L Potilasopetus
Patient Education  Patientinformation,
RT Patientutbilding 
L Selittäminen
Explaining  Förklarande 
L Kierto
Round  Rond 
L Terveyskasvatus
Health Education  Hälsofostran svFi,
RT Hälsoupplysning