Etusivu      Syvyystaso: Tasot -2 | Tasot -3 | Tasot -4 | [Tasot -5] Ruotsinlippu | Englanninlippu   
Aihealueen termit
Aihealue:
  Terveys Health Hälsa
  Suomenkielinen termi Englanninkielinen vastine Ruotsinkielinen vastine
Aineenvaihdunta
Metabolism  Ämnesomsättning 
Aistiminen
RT Aistitoiminta
Sensation  Förnimmelse,
SY Sensation,
SY Sinnesförnimmelse 
L Dementia
RT Muistisairaus
Dementia  Demens 
L Haju
Smell  Lukt,
SY Doft,
RT Luktsinne 
L Kokemukset
Experiences  Erfarenheter 
L Kuulo
Hearing  Hörsel 
L Kuulovammaisuus
RT Kuurous
Deafness,
RT Hearing Impaired Persons 
Dövhet,
RT Hörselskada 
L Käsitykset
Perception  Uppfattning,
SY Perception 
L Maku
Taste  Smak 
L Motivaatio
Motivation  Drivkraft,
SY Motivation,
RT Incitament 
L Muisti
Memory  Minne 
L Muistamattomuus
Amnesia  Minnesförlust,
SY Amnesi 
L Muistihäiriöt
Memory Disorders  Minnesstörningar 
L Näkö
Vision, Ocular  Syn 
L Näkövammaisuus
RT Sokeus
Visually Impaired Persons,
RT Blindness 
Synskadade,
RT Blinda,
RT Blindhet 
L Odotukset
Expectations  Förväntningar 
L Puhe
Speech  Tal 
L Tajunta
Consciousness  Medvetande 
L Käsityskyky
Apprehension  Uppfattningsförmåga 
L Levottomuus
Restlessness,
RT Psykomotor Agitation 
Rastlöshet,
RT Psykomototrisk Agitation 
L Sekavuus
Confusion  Förvirringstillstånd,
SY Konfusion 
L Tietoisuus
Awareness  Medvetenhet 
L Todellisuudentaju
Reality Testing  Verklighetsuppfattning,
RT Realitetsprövning 
L Tiedontarve
Need for Knowledge  Kunskapsbehov 
L Tunteet
Emotions  Känslor,
SY Emotioner 
L Aggressio
Aggression  Aggression 
L Ahdistus
Anxiety  Ångest 
L Avuttomuus
Helplessness  Hjälplöshet 
L Epätoivo
Despair  Förtvivlan 
L Epävarmuus
Uncertainty  Osäkerhet 
L Häpeä
Shame  Skam 
L Ilo
Joy  Glädje 
L Itku
Crying  Gråt 
L Kaltoinkohtelu
Maltreatment  Kränkande Behandling 
L Kateus
Enviousness  Avundsjuka 
L Kärsimys
Suffering  Lidande 
L Masennus
Depression  Nedstämdhet,
RT Depression 
L Pelko
Fear  Fruktan,
RT Rädsla 
L Suru
Grief  Sorg 
L Suuttumus
RT Kiukku
Anger  Ilska,
RT Vrede 
L Syyllisyys
Guilt  Skuldkänsla 
L Toivo
Hope  Hopp 
L Viha
Hate,
RT Anger 
Hat,
RT Vrede 
L Voimattomuus
Powerlessness  Maktlöshet 
L Väkivaltaisuus
Violence  Våldsamhet,
RT Misshandel,
RT Våld 
L Yksinäisyys
Loneliness  Ensamhet 
L Tunto
Touch Perception  Känseluppfattning,
SY Taktil Perception 
L Kipu
Pain  Smärta,
RT Värk 
L Kosketus
Touch   Beröring 
Aktiviteetti
RT Motoriset Toiminnot
Motor Activity  Motorisk Aktivitet,
RT Aktivitet svFi 
L Kehon Tasapaino
Postural Balance,
SY Body Balance 
Kroppsbalans,
SY Postural Balans,
SY Musculoskeletal jämvikt,
RT Balans,
RT Jämvikt 
L Kaatumiset
Accidental Falls  Fallolyckor 
L Putoaminen
Falling Down   Falla 
L Kävely
Walking  Gående,
RT Promenad 
L Liikkumattomuus
Hypoactivity  Orörlighet,
RT Inskränkt Aktivitet 
L Liikuntavammaisuus
RT Liikuntakyvyttömyys
Disability  Funktionshinder 
L Liikkuvuus
Movement  Rörelse,
RT Rörelseförmåga,
RT Kroppsrörelse 
L Yliaktiivisuus (motorinen)
Hyperkinesis  Hyperkinesi,
Hyperaktivitet, motorisk,
Motorisk hyperaktivitet 
L Liikunta
Physical activity  Rörelse 
Elämänkaari
RT Elämänmuutokset
Life Cycle Stages,
RT Life Cycle 
Livscykelstadier 
L Eläkkeelle Siirtyminen
Retirement  Pensionering 
L Ikääntyminen
Aging  Åldrande,
RT Senescens 
L Kriisit
Crisis  Kriser 
L Kuolema
RT Kuoleminen
Death  Död 
L Itsemurha
Suicide  Självmord,
Suicid 
L Terminaalivaihe
Terminally Ill  Terminalskede,
RT Dödssjuk,
RT Döende Patienter svSe 
L Lapsen Kehitys
RT Kasvu
Child Development  Barns Utveckling 
L Keskonen
Infant, Premature  Förtidigt Födda ,
SY Prematura, Barn,
SY Underburna Barn 
L Leikki-ikäinen
Toddlers  Lekåldersbarn 
L Vastasyntynyt
Newborn,
SY Infant 
Nyfödd 
L Lapsuus
Childhood  Barndom 
L Murrosikä
Puberty  Pubertet,
RT Könskaraktärsutveckling 
L Nuoruus
Adolescence  Ungdom 
L Parisuhde
RT Ihmissuhde
Couple relationship  Parförhållande 
L Persoonallisuuden Kehittyminen
Personality Development  Personlighetsutveckling 
L Kehonkuva
Body Image  Kroppsuppfattning,
RT Kroppsbild,
RT Kroppskännedom,
RT Kroppsmedvetande 
L Minäkuva
RT Minäkäsitys
Self Concept,
RT Self-image 
Självuppfattning,
SY Självbild,
RT Självkänsla,
RT Självinsikt 
L Itsearvostus
Self-Esteem  Självuppskattning 
L Itseluottamus
RT Itsevarmuus
Self Efficacy  Självförtroende svFi,
RT Självständighet 
L Itsetuntemus
Self-Awareness  Självkännedom,
RT Självmedvetenhet 
L Riippuvuus
Dependency  Beroende,
RT Osjälvständighet 
L Sosiaalinen Ympäristö
Social Environment  Social Miljö 
L Kulttuuri
Culture  Kultur 
L Roolisuhteet
Role Relationship  Roll Relationer 
L Syrjäytyminen
Social Isolation  Social isolering,
RT Utslagning svFi 
L Yhteisö
Community,
RT Society 
Samfund,
RT Samhälle 
L Tapaturmat
Accidents  Olycksfall,
RT Olyckor 
L Työ
Work  Arbete 
L Työttömyys
Unemployment  Arbetslöshet 
L Vanhemmuus
Parenting  Föräldraskap 
L Isyys
Paternity  Faderskap 
L Lastenkasvatus
Child Rearing  Barnuppfostran 
L Äitiys
Maternity  Moderskap 
L Vanhuus
Old Age  Ålderdom 
Erittäminen
Elimination  Eliminering 
L Hikoilu
Sweating  Svettning 
L Maidoneritys
Lactation  Mjölkbildning,
SY Laktation,
SY Mjölkavsöndring 
L Imetys
Breast Feeding  Amning 
L Ulostaminen
Defecation  Tarmtömning,
SY Defekation 
L Ilmavaivat
Flatulence  Gasbildning,
RT Flatulens ,
RT Gasbesvär,
RT Väderspänning 
L Ripuli
Diarrhea  Diarré 
L Ummetus
Constipation  Förstoppning,
SY Konstipation,
SY Obstipation 
L Virtsaaminen
Urination  Urinering,
RT Vattenkastning 
L Tihentynyt Virtsaamistarve
Pollacisuria  Ökat Urineringsbehov 
L Verivirtsaisuus
Hematuria  hematuri,
SY Blod i urinen 
L Virtsanpidätyskyvyn puute
Urinary Incontinence  Urininkontinens 
L Virtsaumpi
Urinary Retention  Urinstämma,
RT Urinretention 
L Virtsaneritys
Diuresis  Urinutsöndring,
RT Diures 
Hengittäminen
Respiration  Andning,
SY Respiration 
L Aspiraatio
Aspiration  Aspiration 
L Hengenahdistus
Dyspnea  Andnöd,
SY Dyspne,
RT Andfåddhet 
L Lima
Mucus  Slem,
SY Mukus 
L Nuha
Rhinitis  Snuva,
SY Rinit 
L Nuhakuume
Common cold  Förkylning 
L Yskä
Cough  Hosta 
Immuunijärjestelmä
Immune System  Immunsystem 
L Infektio
Infection  Infektion 
L Tartunta
Contamination  Smitta,
RT Kontamination,
RT Förorening 
L Yliherkkyys
Hypersensitivity  Överkänslighet,
SY Allergi 
Kehon Peitteet
Integumentary System  Kroppshöljet,
SY Integumentsystemet 
L Haavat
RT Vammat
Wounds and Injuries  Sår och Skador 
L Painehaavat
Pressure Ulcer  Trycksår,
SY Dekubitus,
SY Liggsår 
L Paleltumavammat
Frostbite  Förfrysning,
RT Köldskada 
L Palovammat
Burns  Brännskador,
RT Sveda svSe 
L Säärihaavat
Leg Ulcer  Bensår 
L Hiukset
Hair  Hår,
RT Hårväxt 
L Iho
Skin  Hud 
L Ihottuma
Exanthema  Hudutslag,
SY Exantem 
L Kudoseheys
Skin Integrity   
L Kutina
Pruritus  Klåda 
L Kynnet
Nails  Naglar 
L Limakalvo
Mucous Membrane  Slemhinna 
Lepo
Rest  Vila 
L Nukkuminen
Sleep  Sovande 
L Unettomuus
Insomnia,
RT Sleep Initiation and Maintenance Disorders 
Sömnlöshet 
L Uniapnea
Sleep Apnea Syndromes,
RT Sleep Apnea 
Sömnapné 
L Palautuminen
Restoration  Återhämtning 
L Stressi
Stress, Psychological  Stress, Psykologisk 
L Työuupumus
RT Burnout
Burnout, Professional  Utbrändhet,
RT Professionell Utbrändhet,
RT Utmattningsdepression 
L Väsymys
RT Uupumus
Fatigue,
RT Exhaustion 
Trötthet,
RT Utmattning 
L Henkinen Väsymys
Mental Fatigue  Psykisk utmattning,
RT Mental trötthet,
RT Mental Utmattning 
Lisääntyminen
Reproduction  Fortplantning,
SY Reproduktion 
L Kuukautiset
Menstruation  Menstruation,
SY Mens 
L Perhesuunnittelu
Family Planning,
SY Family Planning Services 
Familjeplanering 
L Lapsettomuushoito
Fertility Treatment  Fertilitetsbehandling 
L Synnytyspelko
Delivery Fear  Förlossningsrädsla 
L Raskaudenkeskeytys
RT Abortti
Abortion, Induced,
RT Abortion 
Abort, Framkallad,
RT Abort 
L Raskaus
Pregnancy  Graviditet,
SY Havandeskap 
L Seksuaalisuus
Sexuality  Sexualitet 
L Synnytys
Delivery, Obstetric  Förlossning 
L Syntymä
Birth  Födelse 
L Vaihdevuodet
Climacteric  Övergångsålder,
SY Klimakteriet 
Nestetasapaino
Water- Electrolyte Balance  Vätske- och Elektrolytbalans 
L Kuivuminen
RT Nestehukka
Dehydration  Uttorkning,
SY Dehydrering 
L Turvotus
Edema  Svullnad,
SY Ödem 
Ravitsemus
Nutrition  Nutrition,
RT Näring 
L Jano
Thirst  Törst 
L Juominen
Drinking  Drickande 
L Laihuus
Thinness  Magerhet,
SY Undervikt 
L Lihavuus
RT Ylipaino
Obesity  Fetma,
SY Adipositas ,
SY Obesitet,
RT Övervikt 
L Nieleminen
Deglutition  Sväljning 
L Nälkä
Hunger  Hunger 
L Oksentaminen
Vomiting  Kräkning,
RT Uppkastning 
L Pahoinvointi
Nausea  Illamående 
L Ravitsemustila
Nutritional Status  Näringsstatus,
SY Nutritionsstatus 
L Ruokahalu
Appetite  Aptit,
SY Matlust 
L Syöminen
Eating  Ätande 
L Syömishäiriöt
Eating Disorders  Ätstörningar 
L Bulimia
Bulimia  Bulimi 
L Ruokahaluttomuus
Anorexia  Aptitlöshet,
SY Anorexia 
Ruumiinlämpö
Body Temperature  Kroppstemperatur 
L Alilämpö
Hypothermia  Sänkt Kroppstemperatur,
SY Hypotermi 
L Haihtuminen
Evaporation  Avdunstning 
L Kuume
Fever  Feber 
L Lämmönsäätely
Body Temperature Regulation  Kroppstemperaturreglering 
Terveydentila
Health Status  Hälsotillstånd,
SY Hälsostatus 
L Elintavat
RT Elämäntavat
Life Style  Livsstil,
SY Levnadssätt 
L Painonhallinta
Weight Control  Viktkontroll 
L Päihdeongelmat
Substance-Related Disorders  Missbruk,
RT Drogmissbruk,
RT Läkemedelsmissbruk,
RT Läkemedelsberoende,
RT Rusmedelsproblem svFi 
L Päihteiden Käyttö
Substance Abuse  Rusmedelsmissbruk 
L Päivittäiset Toiminnot
Activities of Daily Living  ADL,
SY Dagliga Livets Aktiviteter 
Verenkierto
Blood Circulation  Blodcirkulation 
L Kudosten Hapetus
Tissue Perfusion  Vävnadsgenomströmning 
L Sydämen Toiminta
Heart Function  Hjärtfunktion 
L Verenpaine
Blood Pressure  Blodtryck 
L Kohonnut Verenpaine
Hypertension  Högt Blodtryck 
L Matala Verenpaine
Hypotension  Lågt Blodtryck,
SY Hypotoni,
RT Blodtrycksfall 
L Verenvuoto
Hemorrhage  Blödning,
SY Hemorragi