Homepage      Level: [Tasot -2] | Tasot -3 Suomenlippu | Ruotsinlippu   
Terms in the theme
Theme:
  Hoitotyön Toimintaympäristö Vårdpraxis Nursing Practice
  Finnish Term Swedish Term English Term
Diakoninen Hoitotyö
Diakoniskt Vårdarbete  Deaconess Care 
Ensihoito
Akutsjukvård,
Akutvård,
RT Jourverksamhet 
Emergency Medical Services,
RT Emergency Care 
Gerontologinen Hoitotyö
RT Iäkkäiden Hoitotyö
Gerontologiskt Vårdarbete svFi,
SY Äldrevård,
SY Geriatrisk Omvårdnad,
RT Äldre Omsorg 
Gerontological Nursing,
RT Geriatric Nursing 
Heräämöhoitotyö
Postanestetisk Vård,
SY Postanestetisk Omvårdnad,
RT Uppvakningsavdelning, Omvårdnad 
Postanesthesia Nursing 
Kehitysvammahuolto
Vård av Utvecklingsstörda  Care of Mentally Disabled 
Kotisairaanhoito
Hemsjukvård  Home Care Services 
Kouluterveydenhuolto
Skolhälsovård  School Health Services 
Lasten Hoitotyö
Barnavård,
SY Barnomvårdnad,
RT Pediatrisk omvårdnad 
Pediatric Nursing 
Mielenterveyshoitotyö
RT Mielenterveystyö
RT Psykiatrinen Hoitotyö
Mentalvårdsarbete svFi,
RT Psykiatriskt vårdarbete svFi,
RT Psykiatrisk omvårdnad 
Mental Health Nursing,
RT Psychiatric Nursing 
Neurologinen Hoitotyö
Neurologiskt Vårdarbete  Neurological Nursing 
Neuvolatyö
Rådgivningsarbete  Counselling  
Nuorten Hoitotyö
Ungdomsvård  Adolescent Nursing 
Omaishoito
Anhörigvård,
RT Närståendevård,
RT Vård i Hemmet,
RT Hemmavård 
Home Nursing 
Perhehoitotyö
Familjevård,
RT Familjefokuserad Omvårdnad svSe 
Family Nursing 
Perioperatiivinen Hoitotyö
RT Anestesiahoitotyö
RT Leikkausosaston Hoitotyö
Perioperativ Vård,
Perioperativ Omvårdnad 
Perioperative Nursing,
RT Operating Room Nursing 
Pitkäaikaishoitotyö
Långvård,
RT Långtidssjukvård,
RT Långtidsvård 
Long-Term Care 
Päihdehoitotyö
Rusmedelsvård  Addiction Care 
Päivystyshoitotyö
Akut Vårdarbete,
Akutomvårdnad 
Emergency Nursing 
Sairaanhoitajavastaanotot
Sjukskötarmottagning,
Sjuksköterskemottagning 
Nurse’s Practice Patterns 
Sosiaaliala
Socialsektor  Welfare Sector 
Tehohoitotyö
Intensivvård  Intensive Nursing Care 
Vanhusten huolto
Åldringsvård,
Vård av Äldre 
Elderly Care,
SY Elder Care 
Yhteisöhoitotyö
Samhällsinriktad Vård svFi,
RT Distrikssköterskor svSe 
Community Health Nursing 
Äitiyshuolto
Mödravård  Maternal Health Services