Stiftelsens för sjukskötarutbildning

Retur till hemsidan | På denna sida Termernas form | Terminologins struktur

Bruksanvisning

Termernas form i referensterminologin

Referensorden (termerna) är till sin form antingen enskilda ord, ordfogningar eller ordfogningar motsvarande sammansatta ord. Referensorden är alltid substantiv.

T.ex.
enskilda ord: syn, patienter
ordfogningar och sammansatta ord: synskadad, patientens deltagande

Enskilda ord dominerar som termform. Även om man försökt undvika ordfogningar och sammansatta ord har man på grund av terminologins specialområde inkluderat dem. Principen har varit, att ordfogningar och sammansatta ord används om dessa bildar ett allmänt använt begrepp eller om dessas splittring kunde förändra begreppets betydelse.

Termerna är antingen i singular- eller i plural form. T.ex. ämnesord, abstrakta begrepp och verksamhet beskrivande ord är i singular form. De i plural form presenterade begreppen är i allmänhet konkreta ord som beskriver begrepp som är möjliga att räkna. I terminologins singular- och plural form följer man MeSH:s linje (se bakgrund).

T.ex.
Singular form: minne, vårdarbetets dokumentation, yrkeskunskap
Plural form: minnesstörningar, yrken, matningsmetoder

Upp

Referensterminologins uppbyggnad

Terminologin består av tre delar: enligt ämne dvs. den tematiska delen, den alfabetiska delen och som tredje del den tematiska tabellen.

A. Den ämnesenliga eller tematiska delen

Den ämnesenliga delen utgör terminologins huvuddel. Den innehåller alla till terminologin hörande egentliga termer och styrande termer. Dessutom innehåller den tematiska delen termernas inbördes förhållanden dvs. hänvisningar till vidare-, snävare- och relaterade termer eller till ersatta termer.

Den tematiska delen är uppdelad i tio ämnesområden dvs. teman. (se hemsidan) Termerna inom varje ämnesområde är ordnade i 2-5 hierarkiska nivåer.

Förhållandena mellan referensorden utmärkes med följande förkortningar

ANVÄND = Använd följande term (KÄYTÄ)
ET = Ersatt term - korvattu termi (KT)
VT = Vidare term - laajempi termi (LT)
ST = Snävare term - suppeampi termi (ST)
RT = Relaterad term - rinnakkaistermi (RT)

T.ex.

Mobilisering...........................................................referensord
    KT mobiliserande..............................................ersatt term
    VT utförande av vårdintervention.....................vidare term
    ST sängvila.......................................................snävare term
    RT aktivering.....................................................relaterad term

mobiliserande.......................................................styrterm
    ANVÄND mobilisering.........................................referensord

Ekvivalensförhållande (ANVÄND-ET)

Ekvivalensförhållandet påvisas med förkortningen ANVÄND och ET (ersatt term). ANVÄND-förkortningen styr användningen till den godkända termen och styrtermen får inte användas som referensord. ANVÄND-hänvisningen gallrar bort synonymer och förenar termer med närliggande betydelse.

T.ex.

mobiliserande
    ANVÄND mobilisering

mobilisering
    ET mobiliserande

Hierarkiskt förhållande (VT-ST)

Hierarkiskt förhållande uttrycks med förkortningen VT (vidare term) och ST (snävare term). Referensord valda ur olika synpunkter kan höra till samma hierarkiska system. Vid varje referensord ser man i allmänhet endast en hierarkisk nivå uppåt och neråt, även om man i vissa fall för att underlätta användandet har angett termer hörande till olika hierarkinivåer på samma hierarkinivå.

T.ex.

vårdmetoder
    VT omhändertagande
    ST smärtlindring
         rehabilitering
         lindring
         läkemedelsterapi
         hospicevård
         terminalvård

Associationsförhållande (RT)

Associationsförhållande anges med förkortningen RT (relaterad term). RT-förhållandet uppmärksamgör terminologins användare på andra referensord som hör till saken. Associationsförhållande anger ett sakförhållande mellan begreppen, som är lösare än det hierarkiska förhållandet.

T.ex.

vårdkedja
    VT patientadministration
    RT behandlingsförlopp

B. Alfabetisk del (länk öppnas till ett nytt fönster)

Den alfabetiska delen (finsk, svensk och engelsk) innehåller alla terminolgins termer och används som register. För varje term anges dess hierarkiska förhållanden. Den alfabetiska katalogens termer är kopplade till termkortet, där man kan se dess finskspråkiga och dess engelskspråkiga motsvarighet samt eventuellt en beskrivning av termen utom på svenska även på finska och engelska.

C. Ämnesenlig tabelldel (länk öppnas till ett nytt fönster)

I den ämnesenliga tabelldelen visas de svenska, finska och engelska termerna i bredd. Med tillhjälp av denna del är det möjligt att jämföra språkliga olikheter och den underlättar indexering av kulturella begrepp inom olika språkområden. I tabellen syns också termernas ekvivalens-, hierarki- och associationsförhållanden.

Upp

Copyright © Stiftelsen för sjukskötarutbildning/Expertgruppen